EXTENDLAW KASUTUS- JA PRIVAATSUSTINGIMUSED

kehtis kuni 24.05.2018

Käesolevad privaatsus- ja kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) reguleerivad veebilehel xlaw.eu (edaspidi Veebileht) ja selle kaudu pakutava xLaw tarkvara (edaspidi xLaw) kasutamise tingimusi. Veebilehe külastamisel ja xLaw tarkvara allalaadimisega nõustub kasutaja (edaspidi Kasutaja) käesolevate tingimustega.

Veebilehe ning xLaw omanik on ExtendLaw OÜ (registrikood 14150878, aadress Liivamäe 8-13, 10113 Tallinn, e-post evert@extendlaw.com, edaspidi ExtendLaw).

xLaw tarkvara täiendab www.riigiteataja.ee (edaspidi Riigi Teataja), www.riigikohus.ee (sama ka www.nc.ee), eur-lex.europa.eu ja curia.europa.eu lehekülgi teatud lisafunktsioonidega eesmärgiga hõlbustada seaduste ja paragrahvide vahel liiklemist ning siduda omavahel seaduseid, kohtulahendeid ning valdkonnaalaseid artikleid. xLaw on kättesaadav nii plugin formaadis Google Chrome, Mozilla Firefox ning Safari veebibrauseritele kui ka mobiilirakendusena läbi Google Play ning iTunes App Store'i.

  xLaw funktsioonid

 1. xLaw tarkvara versioon hõlmab muuhulgas alljärgnevaid funktsioone:

  • Sätete ja õigusaktide sidumine hüperlinkideks, mis võimaldab õigusaktis või kohtulahendis viidatud sätte või õigusakti peale vajutades liikuda valitud sätte/õigusakti juurde;
  • Riigi Teataja veebilehel kättesaadavate õigusaktide sätete juurde sättele viitavate artiklite lisamine veebiportaalidest www.rmp.ee, www.maksumaksjad.ee ning õigusajakirjast Juridica (www.juridica.ee) ;
  • Riigi Teataja veebilehel kättesaadavate õigusaktide sätete juurde otsingumootori lisamine, mis võimaldab otsida vastavale sättele kohtulahendites tehtud viiteid, kasutades selleks www.riigiteataja.ee, www.riigikohus.ee ning www.legal.ee kohtulahendite andmebaase.

 2. xLaw võimaldab alljärgnevaid Kasutajapõhiseid funktsioone:

  • Riigi Teataja veebilehel kättesaadavate õigusaktide sätete juurde informatsiooni lisamine Kasutaja poolt, millele on ligipääs ainult Kasutajal;
  • Kasutajate või juriidilisest isikust lepingu sõlmija taotlusel Kasutajate Grupi loomine- xLaw Kasutajate sidumine selliselt, et Kasutajad saavad näha üksteise poolt lisatud informatsiooni, seda muuta ja täiendada.

 3. Tasuliste funktsioonide tasu osas sõlmitakse eraldiseisev kokkulepe. Tasuliste funktsioonide lisamiseks palun võtta ühendust aadressil: evert@extendlaw.com.

 4. xLaw kättesaadavaks tegemine ExtendLaw poolt ei kujuta endast õigusalase nõu andmist, ExtendLaw ei kontrolli lisatud teabe sisulist õigsust või ammendavust.

 5. ExtendLaw võib igal ajal jooksvalt xLaw funktsioone täiendada või muuta, sh muuta xLaw formaati, tehnilist ülesehitust, kujundust, samuti lisada arvutivõrgus avalikult kättesaadavaid veebilehti ning andmeid ning enda ja/või oma koostööparterite kommentaare, artikleid, selgitusi.

 6. ExtendLaw pakub käesoleval hetkel teatud xLaw funktsioone tasuta, kuid ei taga xLaw tasuta kättesaamise jätkumist ja võimaldamist tulevikus.

 7. Kasutaja kohustused ja piirangud

 8. xLaw kasutamisel kohustub Kasutaja hoiduma Veebilehe ja xLaw tarkvara häirimisest või kahjustamisest. xLaw tasuliste funktsioonide tellimisel kohustub Kasutaja maksma tasu vastavalt kokkulepitud tingimustele ning hoidma turvaliselt ja konfidentsiaalsena enda konto Kasutajanime ning parooli. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kõigi toimingute eest, mis tehakse tema salasõna ja konto abil. Kasutaja peab viivitamatult teavitama ExtendLaw´d kõikidest turvalisuse rikkumistest või omavolilisest konto kasutamisest.

 9. xLaw rakenduse allalaadimisel või allalaetud rakenduse uuenduste puhul peab Kasutaja rakenduse kasutamiseks või kasutamise jätkamiseks kinnitama nõusolekut veebilehtedele ja serveritele juurdepääsuks, lugemiseks ja täiendamiseks, mis on veebilehitseja ja /või veebilehel loetelus märgitud (märkides vastava ?linnukese?). Sellega loetakse nõusolek antuks.

 10. Veebileht, xLaw ning selle sisu autori- ja muud omandiõigused (sealhulgas õigused xLaw tarkvara lähtekoodile, kujundusele, logole, läbi xLaw loodavale andmebaasile jm) kuuluvad ExtendLaw-le või tema litsentsiandjale. xLaw tarkvara kopeerimine, pöördkompileerimine, muutmine või muul moel kasutamine vastuolus käesolevate Kasutustingimustega on keelatud. Riigi Teataja veebilehel kättesaadavate õigusaktide sätete juurde enda informatsiooni lisamise ning salvestamisega ei muutu Kasutaja xLaw-le kuuluva andmebaasi kaasautoriks.

 11. ExtendLaw-l on õigus piirata ligipääsu xLaw tarkvarale, kui Kasutaja ei kasuta tarkvara kooskõlas käesolevate Kasutustingimustega.

 12. ExtendLaw vastutus

 13. ExtendLaw annab endast parima xLaw tarkvara funktsionaalsuse kasvatamiseks ning tagamaks, et tarkvara töötaks ilma tõrgeteta. Sellegipoolest ei saa ExtendLaw garanteerida, et xLaw toimimises ei teki tõrkeid ega anna muid garantiisid xLaw kvaliteedi ega funktsionaalsuse osas.

 14. Kasutaja kasutab xLaw tarkvara täielikult omal riisikol. xLaw-d pakutakse sellisena, nagu see on, andmata mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi teatud otstarbeks sobivuse kohta. ExtendLaw ei vastuta kahju eest, mis tekib tulenevalt xLaw piiratud funktsionaalsusest, ebatäpsetest viidetest või informatsioonist või sellest, et Veebileht või xLaw kasutus on tehnilistel või muudel põhjustel võimatu.

 15. Veebilehel ning xLaw tarkvaras on viidatud kolmandatele isikutele kuuluvatele veebilehtedele ning artiklitele, mis on väljaspool ExtendLaw kontrolli. ExtendLaw avaldab selliseid viiteid üksnes selleks, et Kasutajatel oleks mugavam andmeid leida ning sellega oma tööd efektiivsemaks muuta. Viidatud veebilehtedel võivad olla eraldiseisvad kasutus- ja privaatsustingimused, mida Kasutaja peab vastaval veebilehel pakutud teenust kasutades järgima. ExtendLaw ei vastuta viidatud veebilehtede ning nendel veebilehtedel pakutavate teenuste sisu ning kasutamise tingimuse eest.

 16. Privaatsuspoliitika

 17. xLaw kasutamisel võib ExtendLaw kasutada tehnoloogiaid, mis koguvad teavet xLaw kasutamise kohta. Selline teave võib sisaldada teavet selle kohta, millist riist- ja tarkvara Kasutaja kasutab ning IP-aadressi. Teavet kogutakse üksnes analüütilisel ning statistilisel eesmärgil xLaw tarkvara arendamiseks ning kasutajasõbralikuks muutmiseks.

 18. Veebilehel ja xLaw rakenduses on võimalik liituda ka xLaw uudiskirjaga, sisestades enda e-maili aadressi. Sisestatud e-maili aadressi ei jagata kolmandate isikutega ning kasutatakse üksnes uudiskirja saatmiseks.

 19. xLaw tasulise versiooni kasutamisel on Kasutaja kohustatud esitama registreerimisel enda isikuandmed (nime ja e-posti aadress), mida kogutakse ja talletatakse üksnes isiku identifitseerimiseks ning teenuse osutamise eesmärgil.

 20. ExtendLaw võib igal ajal muuta xLaw rakenduse kasutamise tingimuseks sisselogimise ja Kasutaja ees- ja perekonnanime ja e- maili aadressi sisestamise ning keelata kasutuse nendel Kasutajatel, kes ei ole seda teinud.

 21. xLaw rakendusse sisselogimine võib toimuda Veebilehel, xLaw rakenduses või muude teenusepakkujate kaudu (edaspidi: kolmanda isiku juures avatud konto). Kolmanda isiku juures avatud kontoga sisselogimisel on Veebileht ühendatud kolmandate osapoolte rakendustega, veebisaitide ja teenustega, millel võivad olla eraldiseisvad kasutus- ja privaatsustingimused. ExtendLaw ei vastuta selliste rakenduste, veebisaitide ja teenuste sisu ja kasutamise tingimuse eest.

 22. Isikuandmete kogumise eesmärgiks on efektiivne ja personaliseeritud kasutajakogemus. ExtendLaw töötleb isikuandmeid Kasutajale teenuste pakkumise ja osutamise eesmärgil ning oma reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kasutajale.

  Näiteks võib ExtendLaw kasutada isikuandmeid, et:
  1) teavitada Kasutajaid uuest informatsioonist ja teenustest, mida xLaw pakub;
  2) teha xLaw kasutajasõbralikumaks (eesmärgiks, et ei pea sisestama isiklikke andmeid mitu korda);
  3) aidata luua sellist sisu, mis on oluline Kasutajale;
  4) tagada rakenduse kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada, personaliseerida ja muul viisil arendada rakendust.

  Kasutaja annab nõusoleku Kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks.

 23. ExtendLaw kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

  ExtendLaw ei edasta, müü ega avalikusta Kasutaja isikuandmeid ega tema poole rakendusse sisestatud informatsiooni kolmandatele isikutele ning neid kasutatakse üksnes käesolevates Kasutustingimustes kirjeldatud eesmärgil.

 24. Kasutajal on igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete ja tema poolt sisestatud andmete kustutamist, andes sellest ExtendLaw-le teada e-kirja teel. Kui enda identifitseerimisandmete kustutamist nõuab isik, kes kasutab xLaw tasulist versiooni, kaotab ta tasulisele versioonile ligipääsu. Kui ExtendLaw on seadnud rakenduse kasutamise tingimuseks sisselogimise, kaotab enda identifitseerimisandmete kustutamist nõudev isik õiguse xLaw rakendust kasutada.

 25. xLaw sisaldab hüperlinke kolmandate isikute veebikeskkondadele. Linkidele vajutades lahkub Kasutaja xLaw keskkonnast. Kolmanda isiku veebikeskkonna, materjalide ja teenuste kasutamisele kehtivad selliste kolmandate isikute kasutustingimused, privaatsuspoliitika ja turvastandardid.

 26. Veebilehe külastajad ja xLaw Kasutajad nõustuvad küpsiste (cookies) ja muude analoogsete tehnoloogiate kasutamisega. Küpsised aitavad meelde jätta külastaja ja/või Kasutaja tehtud valikuid Veebilehel ja xLaw-s ning säilitada sisselogimise ja ühenduse infot.

 27. Küsimuste või kaebuste korral palume võtta ühendust:
  ExtendLaw OÜ
  Registrikood 14150878
  Liivamäe 8-13
  10113 Tallinn
  evert@extendlaw.com

 28. Muud tingimused

 29. ExtendLaw võib käesolevaid tingimusi igal ajal muuta teavitades sellest Kasutajat ette 14 päeva enne uute tingimuste jõustumist läbi Veebilehe või xLaw tarkvara. Kui Kasutaja ei nõustu uute tingimustega, peab ta xLaw kasutamise lõpetama. xLaw teenuse kasutamist jätkates loetakse, et Kasutaja on nõustunud uute tingimustega.

 30. Kasutustingimustele, Veebilehe ja xLaw rakenduse kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ja seda sõltumata Kasutaja elu- või asukohariigist. Kõik vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus, Tallinnas. Kui füüsilisest isikust Kasutaja ei ole rahul ExtendLaw käitumisega, on Kasutajal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Vaidluse läbivaatamine on komisjonis tasuta.