EXTENDLAW PRIVAATSUSTINGIMUSED

In english

 

Kehtib alates 25.05.2018

 

 

 

1.      MÕISTED

 

Käesolevates Privaatsustingimustes kohaldatakse alljärgnevates tähendustes mõisteid:

ExtendLaw- juriidiline isik ExtendLaw OÜ (registrikood 14150878, aadress Liivamäe 8-13, 10113 Tallinn, Eesti, e-post: extendlaw@extendlaw.com).

Isikuandmed- igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete Töötlemine – Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamine, levitamine või muul moel kättesaadavaks tegemine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Andmesubjekt- füüsiline isik, kelle kohta on ExtendLaw OÜ-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjekt on näiteks füüsilisest isikust Kasutajad, Kliendid, Külastajad, koostööpartnerid, töötajad.

Veebileht- Veebilehed, mis on ExtendLaw kontrolli all. ExtendLaw kontrolli all olevad veebilehed on toodud aadressil: www.extendlaw.com.

Teenus- igasugused ExtendLaw poolt pakutavad teenused, sh infoühiskonna teenus.

Rakendus- xLaw, Legal ja muud õigustehnoloogilised rakendused, mida ExtendLaw pakub või tulevikus pakub. Rakendus on suunatud eelkõige õigusspetsialistidele ning Rakenduse eesmärgiks on tööprotsesside optimeerimine, know- how haldamine ning õiguspraktika (õigusartiklite, kohtulahendite jms) süstematiseerimine. ExtendLaw poolt pakutavad Rakendused on toodud veebilehel www.extendlaw.com. Rakendus on ühtlasi ka Teenus.

Rakenduse kasutajapõhine funktsioon- võimaldab Kasutajal sisestada Rakendusse ainult temale endale nähtavaid andmeid ning selle eesmärk on lepinguklauslite ja õiguslike argumentatsioonide talletamine, märksõnastamine ja taaskasutamine, mitte isikuandmete ega konfidentsiaalse andmete kogumine.  
Konto- Kasutaja personaalne kasutajakonto, mille kaudu Kasutaja end identifitseerib ning mis annab õiguse ExtendLaw Rakendusele või muudele Teenustele või toodetele ligipääsuks.

Kasutaja- Veebilehe külastaja ja Rakenduse kasutaja (füüsiline isik).

Klient- Füüsiline isik või Juriidiline isik, kes kasutab Rakenduse tasulist funktsiooni või muud Teenust Lepingu alusel. Füüsilisest isikust Klient on ühtlasi ka Kasutaja.

Kliendi Kasutaja- Juriidilisest isikust Kliendi töötaja või muu isik, kellel on õigus Lepingu alusel Rakendust kasutada. Kliendi kasutaja kohta kohaldatakse Kasutaja kohta sätestatut Käesolevate Privaatsustingimuste p. 5 sätestatud eranditega.

Leping- ExtendLaw ja Kliendi vahel sõlmitud litsentsileping või muu Teenuse osutamise leping või toote ostu-müügileping.

Vastutav Töötleja- isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud Töötleja – isik, kes töötleb isikuandmeid Vastutava töötleja juhistel.

 

2.         ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID, ALUSED JA KOOSSEIS.

 

2.1.      ExtendLaw töötleb Isikuandmeid nõusoleku või seaduse alusel.

2.2.      Nõusoleku alusel töödeldakse Isikuandmeid nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusoleku andmine võib toimuda kirjalikult, elektrooniliselt või suuliselt. Veebilehel uudiskirja tellimisel või Rakenduse Konto loomisel annab Andmesubjekt nõusoleku vabatahtlikult, teadlikult ja ühemõtteliselt vastava lahtri märgistamise kaudu Veebilehel või Rakenduses.

            Nõusoleku andmine ja Isikuandmete avaldamine võib toimuda Veebilehel, näiteks uudiskirja tellimisel, Rakenduse Konto avamisel, Rakenduse kasutamisel, tavapärase suhtluse tulemusel (e-post, telefoni, muu meedia teel).

            Seadusest tulenevateks Isikuandmete Töötlemise alusteks on muuhulgas õigustatud huvi ja Leping.

2.3.      ExtendLaw kogub järgmist tüüpi Isikuandmed:

1)       Andmesubjekti poolt ExtendLaw´le avaldatud Isikuandmed;

2)      Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed;

3)      Lepingueelsetel läbirääkimistel, Lepingu sõlmisel ja täitmisel tekkivad Isikuandmed;

4)      Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed (näiteks äripartnerid. Juriidilisest isikust Kliendi Kasutaja kohta vaata Privaatsustingimuste p. 5) ;

5)      ExtendLaw poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (Kasutajaga seotud teenused, e- kirjavahetus);

6)      Veebilehel ja Rakenduses võib muuhulgas sisalduda ka Isikuandmeid sisalduvat infot, mis pärinevad avalikult kättesaadavatest allikatest ja/või millele kohaldub avaliku teabe seadus (edaspidi AvTS). AvTS näeb ette, et võrgulehel ja avalikes andmekogudes olevat juurdepääsupiiranguta teavet võib igaüks taaskasutada oma ärilistes või muudes erahuvides. Taaskasutamiseks saab teavet masinloetavana alla laadida ning segada kokku mujalt kogutud teabega ( AvTS § 3.1 lg 4)

7)      Automaatselt Rakenduses, Veebilehe külastamisel või Rakenduse kasutamisel kogutavad andmed.

ExtendLaw võib kasutada Küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, mis koguvad teavet Veebilehe ja Rakenduse kasutamise kohta ning neid andmeid töödelda. Selline teave võib sisaldada muuhulgas teavet selle kohta, millist riist- ja tarkvara Kasutaja kasutab, kasutuse aega ning IP-aadressi.

8)      Koolitustega ja infotundidega seoses saadud Isikuandmed. ExtendLaw võib läbi viia koolitusi, infotunde ning Rakenduse või muude teenuste tutvustusi, millega seoses võib olla Isikuandmete Töötlemine suunatud koolitusega seonduvale, s.h teavitamine ning turundus, ExtendLaw võib töödelda ka Andmesubjektiga seonduvaid koolitustega seonduvaid tegevusi ning koolitustunnistuste andmeid.

 

3.         ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

3.1.      ExtendLaw töötleb Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

-     Kasutaja identifitseerimiseks;

-          Lepingu sõlmimisele eelnevateks meetmeteks;

-          Kasutajaga suhtlemiseks;

-          Kliendi maksekohustuse täitmise tagamiseks;

-          Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

-          Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks;

-          Rakenduse eesmärgi täitmiseks;

-          Analüüsi ja statistika jaoks;

Kliendi ja ExtendLaw vahelises Lepingus võidakse isikuandmete töötlemine täiendavalt reguleerida.

3.2.      ExtendLaw töötleb isikuandmeid teenuste pakkumise, osutamise, Lepingu täitmise ja Teenuse arendamise eesmärgil ning oma reklaami ja muu teabe edastamiseks;.

3.3.      Kasutaja identifitseerimisandmete (ees- ja perekonnanimi ning e- post) kogumise eesmärk on tuvastada Kasutaja Rakenduse kasutamise õigus ja ulatus.

3.4.      Uudiskirja tellimisel kasutatakse Isikuandmeid e- kirjaga uudiskirjade saatmiseks, et teavitada ExtendLaw pakutavatest teenustest.

3.5.      Kasutaja poolt Rakendusse sisestatud andmeid, avalikult kättesaadavatest allikatest kogutud andmeid ning avalikelt võrgulehtedelt ja avalikest andmekogudest juurdepääsupiiranguta teabele, millele kohaldub AvTS, töödeldakse Rakenduse eesmärgi täitmiseks.

3.6.      ExtendLaw töötleb Isikuandmeid ka organisatsioonilistel eesmärkidel, eelkõige finantsjuhtimiseks ning sisehalduse eesmärkidel, sh töötajate isikuandmete töötlemiseks; kliendibaasi haldamise ja analüüsimise eesmärgil, et parandada Teenuse kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning Kasutajate rahulolu uuringute teostamiseks.

3.7.      Automaatselt kogutud andmeid kasutatakse analüüsi ja statistilistel eesmärkidel. Küpsiste, muude sarnaste tehnoloogiate (näiteks IP aadress) kaudu kogutud teavet kogutakse turvalisuse kaalutlustel ja kasutustingimuste vastavuse  kontrolliks, samuti analüütilisel ning statistilisel eesmärgil, näiteks Kasutajate loendamiseks ning kasutusharjumuste fikseerimiseks, Veebilehe ja Rakenduse arendamiseks ning kasutajasõbralikuks muutmiseks.

3.8.      ExtendLaw ei tee Andmesubjekti suhtes automaatselt otsuseid ega profiilianalüüse.

 

4.         ISIKUANDMETE AVALDAMINE JA EDASTAMINE

4.1.      ExtendLaw võib edastada Isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kellega ExtendLaw teeb koostööd, oma kohustuste täitmiseks ja muudel kirjeldatud eesmärkidel:

-          Kasutaja tuvastamiseks ja autentimiseks;

-          Teenuste pakkujatele ja arendajatele, näiteks veebilehe haldajad, pilveteenuse majutusteenuse osutajad, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, õigusteenuste pakkujad, maksehäireregistrid, IT partnerid, e-postiteenust vahendavad või osutavad isikud, raamatupidamise teenuse osutajad, maksete töötlemise teenusepakkujad;

-          Kui selleks tuleneb kohustus seadusest.

4.2.      Andmete edastamisel võtab ExtendLaw endale kohustuse tagada, et andmete vastuvõtja järgiks samu Isikuandmete töötlemise põhimõtteid, nagu on sätestatud käesolevates Privaatsustingimustes ning konfidentsiaalsuslepingute olemasolu.

4.3.      ExtendLaw teatab kliendile viivitamatult andmete lekkimisest või kui on alust arvata, et selline leke tõenäoliselt tekib.

4.4.      ExtendLaw edastab Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn. piisav isikuandmete kaitse või muul juhul, kui see on lubatud õigusaktidega, järgides õigusaktides sätestatud nõudeid.

 

5.         KLIENDI KASUTAJA

5.1.      Juriidilisest isikust Kliendi Kasutaja suhtes kohaldatakse selle Kliendiga sõlmitud Lepingus toodud tingimusi.

Juriidilisest isikust Kliendi Kasutajate osas on Klient Lepingus toodud ulatuses tema poolt määratud kasutajate isikuandmete osas Vastutav Töötleja ning ExtendLaw on Volitatud Töötleja.

Rakendusse juurdepääsu saamiseks edastab Klient oma kasutajate andmed (ees- ja perekonnanimi ja e-posti aadress) ExtendLaw´le.

5.2.      ExtendLaw töötleb Kliendi Kasutaja isikuandmeid, sh Kliendi Kasutajate poolt Rakendusse sisestatud andmeid, Kliendi ülesandel, vastavalt Kliendi juhistele ning vastavalt Kliendi ja ExtendLaw vahelisele Lepingule.

Juriidilisest isikust Kliendil on oma kasutajate Isikuandmete ja Konto üle kontroll, sh teabe nõudmise õigus, andmete parandamise, töötlemise piiramise, teenusele juurdepääsu piiramise, peatamise, lõpetamise õigus ning andmete kustutamise õigus.

5.3.      ExtendLaw võib edastada Kliendi Kasutajale Kliendi domeeniga e- postile e- kirju, mis on seotud Lepinguga hõlmatud Rakenduse kasutamisega, sh uudiskirju, kui Lepinguga ei ole sätestatud teisiti. Teiste domeenidega registreeritud Kliendi kasutajate osas kohaldatakse Lepingus sätestatut ning Kliendi Kasutaja vastavat nõusolekut.

5.4.      Kui Kliendi Kasutaja nõuab ExtendLaw ´lt oma Isikuandmeid puudutavat teavet, edastab ExtendLaw sellise taotluse juriidilisest isikust Kliendile, kes saab seejärel ExtendLaw´lt teavet sellise Kasutaja kohta taotleda.

 

6.         LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1.      ExtendLaw Rakendused jm Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele, kes on alla 16-aastased.

6.2.      ExtendLaw ei kogu teadlikult informatsiooni alla 16- aastate isikute kohta.

Juhul kui ExtendLaw saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski  Lapselt või Lapse kohta,  võtab ExtendLaw meetmeid selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks, v.a. lapsevanema või eestkostja vastupidise soovi korral.

7.         ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

7.1.      ExtendLaw kogub ja salvestab Isikuandmed elektroonilises vormingus ja teeb nende väljavõtteid vajadusel ka muudes vormingutes. ExtendLaw kohustub tagama Isikuandmete turvalisuse, võttes selleks kasutusele asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid, sh tagades konfidentsiaalsuslepingute olemasolu koostööpartnerite, töötajatega ja muude isikutega, kellel on ligipääs Isikuandmetele.

7.2.      ExtendLaw säilitab Isikuandmeid kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on mõistlikult vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.

7.3.      ExtendLaw säilitab Isikuandmeid üldjuhul kuni Andmesubjekti teistsuguse soovini (v.a punktis 7.4 toodu).

7.4.      ExtendLaw võib õigustatud huvi korral Isikuandmeid teatud aja jooksul säilitada pärast Rakenduse või Teenuste kasutamise lõppemist, et tagada ExtendLaw seaduslikud huvid vaidluste korral seaduses või Lepingus sätestatud nõuete aegumise tähtaja jooksul või kui seadusega on ette nähtud andmete säilitamise tähtaeg. Andmete säilitamise tähtaeg töötlemise eesmärgi alusel on toodud ExtendLaw Töötlemistoimingute registris.

7.5.      Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt ExtendLaw poolt selleks kehtestatud korrale.

 

8.         ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

8.1.      Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada ExtendLaw´le e- kirja teel (vt kontaktid p 10) oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.

8.2.      Kui Kasutaja nõuab enda identifitseerimisandmete (ees- ja perekonnanimi ja e-post) kustutamist, kaotab ta juurdepääsuõiguse Rakendusele, kui eelnimetatud andmed on ExtendLaw seadnud Rakenduse kasutamise tingimuseks.

8.3.      Andmesubjektil on õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta, õigus nõuda ebaõigete Isikuandmete parandamist, Isikuandmete töötlemise piiramist ning õigus nõuda oma Isikuandmete ja Rakendusse sisestatud andmete kustutamist, pöördudes ExtendLaw poole e- kirja teel. (vt kontaktid p 10 ).

8.4.      Kui töötlemine toimub automatiseeritult ning Andmesubjekti nõusoleku või Lepingu alusel, on Andmesubjektil andmete ülekandmisõigus (õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või kui see on tehniliselt teostatav, siis otse teisele vastutavale töötlejale üle kanda).

8.5.      Rakendusse sisestatud andmete kustutamise ja ülekandmise aja, vormi ja korra suhtes kohaldatakse Lepingus sätestatut.

8.6.      Kliendi Kasutajale kehtivad Privaatsustingimuste punktis 5 sätestatud erandid andmete nõudmise, edastamise, piiramise, ülekandmise ja kustutamise osas.

8.7.      ExtendLaw võib keelduda Andmesubjekti taotlusest, kui see on põhjendamatu või ülemäärane, ohustab teiste inimeste privaatsust, on ebamõistlik või korduv või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi. ExtendLaw võib keelduda Isikuandmete kustutamise taotlusest, kui selleks on õigustatud huvi (vt Privaatsustingimuste p. 7.4).  

8.8.      Andmesubjektil on õigus ExtendLaw informatsiooni ja uudiste saamisest igal ajal loobuda, klõpsates uudiskirja lõpus nupul "loobu tellimusest" või võttes ühendust e-posti teel: extendlaw@extendlaw.com.

ExtendLaw märgib, et uudiskirjad võivad sisaldada Andmesubjektile kasulikku teavet ExtendLaw teenuste ja muude kasulike pakkumiste kohta.

 

9.         MUUD TINGIMUSED

9.1.      Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda ExtendLaw poole e-posti teel (kontaktandmed p 10).

9.2.      Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega ExtendLaw, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: aadress Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, info@aki.ee; tel 6274135, http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon

9.3.      ExtendLaw´l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitakse Veebilehel, Rakenduses, e-posti teel või muul viisil.

10 .      KONTAKTANDMED

Käesolevate Privaatsustingimuste või andmete töötlemisega seotud küsimuste ja kommentaaridega on võimalik ühendust võtta e-posti teel:extendlaw@extendlaw.com.

ExtendLaw OÜ

registrikood 14150878

Liivamäe 8-13

10113 Tallinn

            e-post extendlaw@extendlaw.comEelnevalt kehtinud privaatsustingimused