EXTENDLAW KASUTUSTINGIMUSED

In English

 

 

Kehtib alates 25.05.2018

 

 

1.      MÕISTED

 

Käesolevates Kasutustingimustes kohaldatakse alljärgnevates tähendustes mõisteid:

ExtendLaw- juriidiline isik ExtendLaw OÜ (registrikood 14150878, aadress Liivamäe 8-13, 10113 Tallinn, e-post: extendlaw@extendlaw.com).

Veebileht- www.extendlaw.com, www.xlaw.eu , www.legal.ee , www.rk.legal.ee, samuti muud veebilehed, mis on ExtendLaw kontrolli all. Veebilehed, mis on ExtendLaw kontrolli all on toodud aadressil: www.extendlaw.com;

Rakendus- xLaw, Legal ja muud õigustehnoloogilised rakendused, mida ExtendLaw pakub või tulevikus pakub, kui neile ei ole kehtestatud eraldi kasutustingimusi. Rakendused on toodud veebilehel www.extendlaw.com.

xLaw- õigustehnoloogiline rakendus, mis täiendab olemasolevaid veebilehti ja rakendusi ning selle eesmärgiks on tööprotsesside optimeerimine, know- how haldamine ning õiguspraktika (õigusartiklite, kohtulahendite jms) süstematiseerimine. xLaw jaguneb: xLaw Plugin (Google Chrome, Mozilla Firefox veebibrauseritele ja Microsoft Word-ile) ja xLaw Äpp (mobiilirakendus iOS ja Android süsteemis). Täiendatavate veebilehtede ja rakenduste nimekiri ning plugina ja äpi tutvustus ja funktsioonid on toodud veebilehel www.extendlaw.com.

Legal - Eesti kohtulahendite otsingumootor. Legal on kättesaadav xLaw rakenduses ning veebilehel legal.ee ja rk.legal.ee. Legal tutvustus ja funktsioonid on toodud veebilehel www.extendlaw.com

Kasutaja- isik, kes kasutab ExtendLaw kontrolli all olevat Veebilehte või Rakendust.

Isikuandmete töötlemine on sätestatud ExtendLaw Privaatsustingimustes, mis on käesolevate Kasutustingimuste lahutamatuks osaks.

Konto- Kasutaja personaalne kasutajakonto, mille kaudu Kasutaja end identifitseerib ning mis annab õiguse ExtendLaw Rakendusele või muudele teenustele või toodetele ligipääsuks.

Klient- Füüsiline isik või Juriidiline isik, kes kasutab Rakenduse tasulist funktsiooni Lepingu alusel.

Leping- ExtendLaw ja Kliendi vahel sõlmitud litsentsileping või muu teenuse osutamise leping.

Rakenduse Kasutajapõhine funktsioon- võimaldab Kasutajal sisestada Rakendusse ainult temale endale nähtavaid andmeid ning selle eesmärk on lepinguklauslite ja õiguslike argumentatsioonide talletamine, märksõnastamine ja taaskasutamine, mitte isikuandmete ega konfidentsiaalse andmete kogumine.

Kasutajate Grupp-võimaldab Kliendil määrata kasutajad, selliselt, et Kasutajad saavad näha ja kasutada üksteise poolt Rakendusse lisatud andmeid.

Kliendi Kasutaja- nii üksik kui Kasutajate Gruppi kuuluv Kliendi töötaja või muu isik, kellel on õigus Lepingu alusel Rakendust kasutada.

 

 

 

 

2.         Üldsätted. Rakenduse funktsioonid.  

 

2.1.      Rakenduste funktsioonid, paketid ja teenuse hinnad on toodud veebilehel www.extendlaw.com

 2.2.     ExtendLaw pakub käesolevate Kasutustingimuste jõustumise hetkel Rakenduste teatud funktsioone tasuta, kuid ei taga nende tasuta kättesaamise jätkumist ja võimaldamist tulevikus.

2.3.      Rakenduse tasuline kasutamine, sh Rakenduse tasulise funktsiooni kasutamine toimub vastavalt ExtendLaw ja Kliendi vahelisele Lepingule.

2.4.      Rakenduse kasutamise tingimuseks võib ExtendLaw määrata Konto loomise, mis seisneb Kasutaja ees- ja perekonnanime ja e- maili aadressi sisestamises ning käesolevate Kasutustingimustega ja Privaatsustingimustega nõustumises.

2.5.      Rakendusse sisselogimine võib toimuda Veebilehel, Rakenduses või teiste teenusepakkujate kaudu (kolmanda osapoole autentimine - veebi autentimine, kasutades kolmanda osapoole keskkonda, näiteks Google, Facebook). ExtendLaw ei vastuta selliste kolmandate isikute rakenduste, veebisaitide ja teenuste sisu ja kasutamise – ja privaatsustingimuse eest.

2.6.      Rakenduse kättesaadavaks tegemine ExtendLaw poolt ei kujuta endast õigusalase nõu andmist, ExtendLaw ei kontrolli Rakenduses sisalduva teabe sisulist õigsust või ammendavust.

2.7.      ExtendLaw võib igal ajal jooksvalt Rakenduse pakette ja hindu muuta, Rakenduse funktsioone täiendada või muuta, sh muuta Rakenduse formaati, tehnilist ülesehitust, kujundust, samuti täiendada Rakenduse andmebaase, lisada enda või oma koostööparterite kommentaare, artikleid, selgitusi ning avalikult kättesaadavaid andmeid, linke teistele veebilehtedele jms.

2.8.      Veebilehe, Rakenduse ning selle sisu autori- ja muud omandiõigused (sealhulgas õigused ExtendLaw logole, Rakenduse tarkvara lähtekoodile, kujundusele, logole, Rakenduse andmebaasile jms) kuuluvad ExtendLaw-le või tema litsentsiandjale.

 

3.         Kasutaja kohustused ja piirangud

3.1.      Kasutaja tagab, et kasutab Veebilehte ja Rakendust vastavalt Kasutustingimustele.

3.2.      Kasutaja kohustub hoiduma Veebilehe ja Rakenduse häirimisest või kahjustamisest.

3.3.      Kasutaja kohustub hoidma turvaliselt ja konfidentsiaalsena enda Konto kasutajanime ning parooli. Parooli konfidentsiaalsuse rikkumiseks loetakse selle avaldamist kolmandatele isikutele, mis võimaldab kolmandatel isikutel Rakendust kasutada. Kolmandaks isikuks loetaks mistahes muu isik peale Kasutaja. Kasutaja vastutab tekitatud kahjustamise või rikkumise eest ning kõigi toimingute eest, mis tehakse tema Kasutaja salasõna ja konto abil. Kasutaja peab viivitamatult teavitama ExtendLaw´d kõikidest turvalisuse rikkumistest või omavolilisest konto kasutamisest.

3.4.      Kasutajal on keelatud Rakenduse või selle tarkvara ja andmebaasi kopeerimine, pöördkompileerimine, muutmine või muul moel kasutamine, mis on vastuolus käesolevate Kasutustingimustega.

3.5.      Kasutaja poolt Rakendusse enda andmete lisamise ning salvestamisega ei muutu Kasutaja ExtendLaw´le kuuluva Rakenduse ega andmebaasi kaasautoriks.

 

3.6.      Kasutaja, Kliendi või tema määratud kasutajate poolt Rakendusse sisestatud andmete osas (sh väljanõudmise, koopiate tegemise, ülekandmine, kustutamine) kohaldatakse Lepingus sätestatut.

 

4.         ExtendLaw õigused ja kohustused.

4.1.      Rakendust pakutakse sellisena, nagu see on, andmata mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi teatud otstarbeks sobivuse kohta v.a. käesolevas punktis toodud kinnitused.

4.2.      ExtendLaw annab endast parima Rakenduse funktsionaalsuse kasvatamiseks ning tagamaks, et tarkvara töötaks ilma tõrgeteta. Sellegipoolest ei saa ExtendLaw garanteerida, et Rakenduse toimimises ei teki tõrkeid ega anna muid garantiisid Rakenduse kvaliteedi ega funktsionaalsuse osas.

4.3.      ExtendLaw ei vastuta kahju eest, mis tekib tulenevalt Veebilehe või Rakenduse piiratud funktsionaalsusest, ebatäpsetest viidetest või informatsioonist või sellest, et Veebileht või Rakenduse kasutus on tehnilistel või muudel põhjustel võimatu.

4.4.      ExtendLaw võib kasutada Veebilehel ja Rakenduses Küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, mis võib sisaldada muuhulgas teavet selle kohta, millist riist- ja tarkvara Kasutaja kasutab, kasutamise aega ja kohta (näiteks IP-aadress).

Sellist teavet kogutakse turvalisuse kaalutlustel ja kasutustingimuste vastavuse kontrolliks, samuti analüütilisel ning statistilisel eesmärgil, näiteks Kasutajate loendamiseks ning kasutusharjumuste fikseerimiseks, Veebilehe ja Rakenduse arendamiseks ning kasutajasõbralikuks muutmiseks.

4.5.      Veebilehel ning Rakenduses on viidatud kolmandatele isikutele kuuluvatele veebilehtedele (hüperlingid, mis suunavad kolmandate isikute veebikeskkondadele seal kättesaadavate teoste juurde), mis on väljaspool ExtendLaw kontrolli. ExtendLaw avaldab selliseid viiteid üksnes selleks, et Kasutajatel oleks mugavam andmeid leida ning sellega oma tööd efektiivsemaks muuta. Linkidele vajutades lahkub Kasutaja Veebilehe või Rakenduse keskkonnast. Kolmanda isiku veebikeskkonna, materjalide ja teenuste kasutamisele kehtivad selliste kolmandate isikute kasutustingimused, privaatsuspoliitika ja turvastandardid, mille eest ExtendLaw ei vastuta.

4.6.      ExtendLaw-l on õigus piirata ligipääsu Rakendusele, kui Kasutaja ei kasuta tarkvara kooskõlas käesolevate Kasutustingimustega.

4.7.      ExtendLaw´ l on õigus keelata Kasutajal juurdepääs Rakendusele, kui Kasutaja häirib Rakenduse tööd või kui ta on jaganud oma Konto parooli kolmandatele isikutele või võimaldanud kolmandatel isikutel kasutada oma Kontot.

4.8.      ExtendLaw´ l on õigus nõuda teavet, kui Kasutaja Kontoga kasutatakse Rakendust sellises mahus, kohas või ajal, mis annab alust kahelda konto privaatsuses.

Juhul, kui ExtendLaw tuvastab Kasutaja poolt Rakenduse kasutamise, mis annab alust eeldada kolmandate isikute kasutamist (näiteks- sisselogimine samaaegselt mitmelt seadmelt/IP aadressilt), on ExtendLaw´ l õigus keelata Kasutajal Rakendusele juurdepääs ning ExtendLaw´ l on õigus keelduda ka hiljem lepingu sõlmimisest vastava Kasutajaga ja/või keelduda kasutusõiguse andmisest kolmanda isikuga sõlmitud lepingu raames.

4.9.      ExtendLaw-l on õigus otsustada, kellele anda Rakenduse kasutusõigus, kellega sõlmida Leping ning kellega mitte. ExtendLaw´ l on õigus keelduda Rakendusele ligipääsu andmisest, Lepingu sõlmimisest või keelduda kolmanda isikuga sõlmitud lepingu raames kasutusõiguse andmisest eelkõige juhul, kui isik on alla 16- aastane; või on varasema kasutuse korral häirinud või kahjustanud Rakendust;  või pole täitnud Konto parooli konfidentsiaalsena hoidmise kohustust.  

4.10.    ExtendLaw võib kehtestada erinevaid pakette, seada pakettidele erinevaid tingimusi ning seada nende kasutamise eelduseks teatud tingimustele vastavuse (näiteks üliõpilased vm sihtgrupp).

4.11.    ExtendLaw ei edasta, müü ega avalikusta Kasutajate isikuandmeid ega Kasutajate poolt Rakendusse sisestatud andmeid kolmandatele isikutele (v.a Lepingu alusel Kasutajate Grupis jagatud andmed; kui Lepinguga on kokku lepitud kliendisuhte avalikustamise õigus  või Rakendusse sisestatud andmete avaldamise õigus avalikkusele või teatud sihtgrupile).       

4.12.    ExtendLaw poolt Veebilehe või Rakenduse ja nende funktsionaalsuste arendamiseks ja täiendamiseks kasutatavad isikud ei saa juurdepääsu Kasutaja andmetele või kui saavad, tagab ExtendLaw nendega selliste lepingute olemasolu, mis garanteerivad konfidentsiaalsuskohustuste täitmise.

 

5.         Muud tingimused. Kontaktandmed

5.1.      Kasutustingimuste muudatustest teatatakse Veebilehel, Rakenduses, e- posti teel või muul viisil.

5.2.      Veebilehe ja Rakenduse kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ja seda sõltumata Kasutaja elu- või asukohariigist. Kõik vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus, Tallinnas. Kui füüsilisest isikust Kasutaja ei ole rahul ExtendLaw käitumisega, on Kasutajal õigus pöörduda kasutustingimusete osas Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Vaidluse läbivaatamine on komisjonis tasuta.

 5.3.     Küsimuste või kaebuste korral palume võtta ühendust:

ExtendLaw OÜ

Registrikood 14150878

Liivamäe 8-13

10113 Tallinn

extendlaw@extendlaw.com