xLaw Tudengipaketi kasutustingimused

 

17.09.2017

Kehtivad 17.09.2017 kuni 15.08.2018

 

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi Tudengipaketi Kasutustingimused) reguleerivad xLaw tarkvara (edaspidi xLaw Tudengipaketi) kasutamise tingimusi.

xLaw Tudengipaketi kasutaja (edaspidi Tudeng või Kasutaja) kinnitab, et vastab käesolevas Tudengipaketis toodud tingimustele ning nõustub käesolevate tingimustega. Kasutajad nõustuvad lisaks käesolevatele tingimustele ka xLaw tarkvara kasutus- ja privaatsustingimustega (edaspidi xLaw tarkvara kasutus- ja privaatsustingimused), mis on kättesaadavad veebilehtedel www.extendlaw.com ja www.xlaw.eu , aadressil: https://xlaw.eu/privacy.html

xLaw Tudengipaketile kohaldatakse xLaw tarkvara kasutus- ja privaatsustingimusi (https://xlaw.eu/privacy.html ) käesolevas kasutustingimustes sätestatud erisustega.

xLaw rakenduse tutvustus ja funktsioonid on toodud veebilehtedel www.extendlaw.com ja www.xlaw.eu.

xLaw tarkvara kasutus- ja privaatsustingimusi võidakse igal ajal muuta, seega on Kasutajad kohustatud aeg- ajalt eelnimetatud kodulehti külastama ning uute tingimustega mittenõustumisel lõpetama xLaw rakenduse kasutamise.

1.         Üldsätted

1.1.      xLaw tarkvara kuulub ExtendLaw OÜ-le (registrikood 14150878), Liivamäe 8-13, 10113 Tallinn; e-post: extendlaw@extendlaw.com) (edaspidi ExtendLaw).

xLaw rakenduse, selle sisu autori- ja muud omandiõigused (sealhulgas õigused xLaw tarkvara lähtekoodile, kujundusele, logole, läbi xLaw loodavale andmebaasile jm) kuuluvad ExtendLaw´le või tema litsentsiandjale.

1.2.      Kasutaja kasutab xLaw rakendust täielikult omal riisikol. xLaw-d pakutakse sellisena, nagu see on, andmata mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi teatud otstarbeks sobivuse kohta.

1.3.      ExtendLaw võimaldab perioodil 17.09.2017 – 15.08.2018 õigusteaduse üliõpilastele õppe eesmärgil tasuta ligipääsu xLaw tarkvara teatud funktsioonidele.

xLaw Tudengipakett on mõeldud õppetööks, mitte äri- ega kutsetegevuseks. xLaw Tudengipaketti kuuluvad funktsioonid on toodud veebilehel www.extendlaw.com, aadressil: http://extendlaw.com/xlaw/xlaw-tudengipakett

1.4.      ExtendLaw võib igal ajal anda Tudengipaketi kasutajatele ligipääsu ka täiendavatele funktsioonidele. Tudengipaketti kuuluvad funktsioonid avaldatakse veebilehel: extendlaw.com.

1.5.      ExtendLaw võib xLaw Tudengipaketi rakendusesiseselt (Riigiteataja.ee, eur-lex.europa.eu, Microsoft Word xLaw rakenduses), mh ka iga sätte juures eraldi avaldada reklaami ning esitada teateid ning Kasutaja ei saa nõuda nende eemaldamist.

2.         xLaw Tudengipaketi konto.

2.1.      xLaw Tudengipakett on kättesaadav nii plugin formaadis Google Chrome, Mozilla Firefox kui ka Microsoft Wordis.

2.2.      xLaw Tudengipaketi kasutuse õigus on Kasutajal, kui ta vastab kõigile alljärgnevatele tingimusele:

1) õpib täis- või osakoormusega Eesti Vabariigi ülikoolis või rakenduskõrgkoolis õigusteadust kõrghariduse esimese astme rakenduskõrgharidusõppes või bakalaureuseõppes või teisel astmel (magistriõppes);

2) ei tööta õigusalal;

3) ei osuta õigusteenust ettevõtjana ega oma tööandja kaudu;

4) tema tööandja tegevusalaks ei ole õigusabi osutamine.

xLaw Tudengipaketi Kasutaja kinnitab, et vastab eelnimetatud tingimustele.

2.3.      ExtendLaw´l on õigus enne xLaw Tudengipaketile ligipääsu andmist ja kasutusperioodil igal ajal nõuda Kasutajalt täiendavat informatsiooni ning tõendeid esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks. ExtendLaw võib kontrollida avalikest allikatest esitatud andmete õigusust. Kasutaja annab nõusoleku ExtendLaw´l kontrollida enda sisestatud andmete õigsust.

Juhul, kui Kasutaja nõutud tõendeid ei esitata, Kasutaja on esitatud ebaõigeid andmeid või selgub, et Kasutaja ei vasta käesolevas kasutustingimustes sätestatud Tudengipaketi Kasutaja nõuetele, ei õpi rakenduskõrgharidusõppes, bakalaureuseõppes või magistriõppes või on rakenduskõrgkooli või ülikooli lõpetanud või sellest eksmatrikuleeritud, on ExtendLaw´l õigus keelduda Tudengipaketile juurdepääsu andmisest või sulgeda koheselt juurdepääs xLaw Tudengipaketile.

2.4.      xLaw Tudengikontosse on Kasutajal võimalik sisse logida talle kuuluva isikliku Facebook´i konto kaudu (edaspidi Kolmanda isiku juures avatud konto). Kolmanda isiku juures avatud kontoga sisselogimisel on xLaw rakendus ühendatud kolmandate osapoolte rakendustega, veebisaitide ja teenustega, millel võivad olla eraldiseisvad kasutus- ja privaatsustingimused. ExtendLaw ei vastuta selliste rakenduste, veebisaitide ja teenuste sisu ja kasutamise tingimuse eest.

Tudengipaketi Kasutajaks registreerimisel või paketi kasutamisel kolmanda osapoole (Facebooki) kaudu, nõustub Kasutaja, et kolmas osapool võib edastada ExtendLaw´le tema e-posti aadressi ja kolmanda osapoole juures avatud avalikul profiilil sisalduvat teavet.

ExtendLaw kogub, kasutab ja säilitab ainult kasutaja ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi ega kogu, kasuta ega säilita muud teavet, mis sisaldub kasutaja avaliku profiili lehel.

2.5.      ExtendLaw võib nõuda xLaw Tudengipaketi Kasutajalt alljärgnevaid isikuandmeid:

- Ees- ja perekonnanimi

- e- posti aadress

- Kõrgkool; teaduskond/eriala; kursus; kõrgkooli e-mail; ISIC-kood

2.6.      Isikuandmete töötlemisele, kasutamisele ja kustutamisele kohaldatakse xLaw tarkvara kasutus- ja privaatsustingimusi.

Kui Tudeng nõuab enda andmete kustamist, siis kaotab ta õiguse xLaw Tudengipaketti kasutada.

3.         xLaw Tudengipaketi kasutaja kohustused.

3.1.   Kasutajad kohustuvad kasutama xLaw rakendust vastavalt xLaw Tudengipaketi kasutustingimustele ja xLaw tarkvara kasutus- ja privaatsustingimustele, hoidma turvaliselt ja konfidentsiaalsena enda konto ligipääsuks vajalikku kasutajanime ning parooli.

Parooli konfidentsiaalsuse rikkumiseks loetakse enda andmete avaldamist, mis võimaldab kolmandatel isikutel xLaw rakendust kasutada. Kolmandaks isikuks loetaks mistahes muu isik peale Kasutaja.

3.2.   Kasutaja vastutab kõigi toimingute eest, mis tehakse talle kuuluva konto abil. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kõigi toimingute eest, mis tehakse tema salasõna ja konto abil. Kasutaja peab viivitamatult teavitama ExtendLaw´d kõikidest turvalisuse rikkumistest või omavolilisest konto kasutamisest.

 

3.3.   Kasutaja vastutab tema poolt või tema konto kaudu tekitatud kahjustamise või rikkumise eest.

3.4.   Kasutajal on keelatud xLaw tarkvara/andmebaasi müümine, kolmandatele isikutele kasutada andmine, kopeerimine, pöördkompileerimine, muutmine või muul moel kasutamine, mis on vastuolus käesolevate kasutustingimustega ja xLaw tarkvara kasutus- ja privaatsustingimustega.

4.         ExtendLaw õigused.  

4.1.   ExtendLaw-l on õigus piirata ligipääsu xLaw tarkvarale, kui Kasutaja ei kasuta tarkvara kooskõlas xLaw Tudengipaketi Kasutustingimustega ja/või xLaw tarkvara kasutus- ja privaatsustingimustega.

4.2.   ExtendLaw-l on õigus keelata Kasutajal juurdepääs rakendusele, kui Kasutaja häirib rakenduse tööd või kui ta on jaganud oma xLaw konto parooli kolmandatele isikutele või võimaldanud kolmandatel isikutel kasutada oma xLaw kontot.

4.3.   ExtendLaw-l on õigus nõuda teavet, kui Kasutaja kontoga kasutatakse rakendust sellises mahus, kohas või ajal, mis annab alust kahelda konto privaatsuses.

4.4.   Juhul, kui ExtendLaw tuvastab Kasutaja poolt xLaw rakenduse kasutamise, mis annab alust eeldada kolmandate isikute kasutamist (näiteks- sisselogimine samaaegselt mitmelt seadmelt/IP aadressilt), on ExtendLaw-l õigus keelata Kasutajal xLaw rakendusele juurdepääs ning ExtendLaw-l on õigus keelduda ka hiljem rakendusele juurdepääsu andmisest ja/või lepingu sõlmimisest vastava Kasutajaga ja/või keelduda Kasutajale kasutusõiguse andmisest kolmanda isikuga sõlmitud lepingu raames.

5.         Muud tingimused

5.1.   Küsimuste või kaebuste korral palume võtta ühendust, saates e- maili: xlaw@extendlaw.com  

5.2.   ExtendLaw võib käesolevaid tingimusi igal ajal muuta, teavitades sellest Kasutajat läbi Veebilehe ja/või xLaw tarkvara ja e-maili teel. Kui Kasutaja ei nõustu uute tingimustega, peab ta xLaw kasutamise lõpetama. xLaw kasutamist jätkates loetakse, et Kasutaja on nõustunud uute tingimustega.

5.3.   xLaw rakenduse kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ja seda sõltumata Kasutaja elu- või asukohariigist. Kõik vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus, Tallinnas. Kui füüsilisest isikust Kasutaja ei ole rahul ExtendLaw käitumisega, on Kasutajal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Vaidluse läbivaatamine on komisjonis tasuta.